Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks cywilny | Kodeks drogowy
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks cywilny

Prawo cywilne
Portal informacyjny
A A A
Sądy cywilne
Sądy cywilne

Kodeks cywilny

Polskie prawo cywilne
Stan prawny: lipiec 2024r.
Linki sponsorowane

Mienie

Art. 44.

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Art. 441.

§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.

§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój.

Art. 45.

Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Art. 46.

§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.

Art. 461.

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Art. 47.

§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Art. 48.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Art. 49.

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.

Art. 50.

Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

Art. 51.

§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.

§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną.

Art. 52.

Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych.

Art. 53.

§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.

§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.

Art. 54.

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społecznogospodarczym przeznaczeniem.

Art. 55.

§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.

§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków.

Art. 551.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:


Art. 552.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Art. 553.

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Art. 554.

Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Gość
2011-01-12 16:03:54
Odpowiedzi: 0
Jak prawnie można zakwalifikować windę, która stanowi część budynku?
Gość
2011-04-07 14:12:19
Odpowiedzi: 0
Jako część składową nieruchomości nieruchomości. Według Marka Bryxa w książce "Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie częściami składowymi budynku są również urządzenia trwale z gruntem związane, nawet jeśli można było by te urządzenia łatwo fizycznie oddzielić . Są to różnego rodzaju maszyny i urządzenia w budynku jak również windy. Warunkiem takiego stanu rzeczy jest sytuacja, gdy poszczególne części danego urządzenia współpracują tak, że tworzą gospodarczą całość.
Gość
2011-04-28 21:32:14
Odpowiedzi: 0
co mam zrobić, gdy obca osoba bez mojej zgody wejdzie na teren mojej posesji?
Gość
2011-07-07 17:19:56
Odpowiedzi: 0
kupiłem działke 33ary mam akt notarialny akt w lasności czy bez mojej zgody można zmniejszyć tą działkę o 2 ary
Gość
2011-07-13 10:41:54
Odpowiedzi: 0
Czy pomost wybudowny przeze mnie jest ruchomością czy nieruchomością. Nie wiem jak traktować zbycie pomostu do podatku. Dziękuję Kowalewska
pand
2011-07-18 12:24:57
Odpowiedzi: 0
czy osoba częśćowo ubezwłasnowolniona,pozbawiona rozporządzaniem swoim dochodem(renta)i majątkiem może być właścicielem lub najemcom mieszkania
Gość
2011-08-22 18:03:16
Odpowiedzi: 0
wypowiedziałem TU umowe OC pojazdu, którą przesłałem; Faxem, E-mail i listownie lecz nie podpisałem tych dokumentów. Teraz TU uważa, że wypowiedzenie jest nieważne bo się nie podpisałem
Gość
2011-08-22 18:05:04
Odpowiedzi: 0
wypowiedziałem TU umowe OC pojazdu, którą przesłałem; Faxem, E-mail i listownie lecz nie podpisałem tych dokumentów. Teraz TU uważa, że wypowiedzenie jest nieważne bo się nie podpisałem. jak należy postąpić gdy grożą mi windykacją jeśli nie opłacę składki, która uważam jest bezpodstawna.
Gość
2011-11-25 20:47:53
Odpowiedzi: 1
czy sąsiad ma prawo stawiać drugi samochód przed jego garażem na części wspólnej będącej podjazdem do wszystkich garaży? Część przed jego garażem nie jest wydzielona i tak postawiony samochód nie pozwala w sposób komfortowy manewrować aby wjechać do garażu obok, który jest moją własnością. Czy jest jakieś prawo regulujące taki przypadek?
Odpowiedzi (1):
Pat
2011-11-26 14:54:21
Sąsiad ogranicza twoje prawo własności (utrudnia ci korzystanie z niego), więc na pewno znajdziesz coś w dziale drugim (własność), ja wykorzystałabym tutaj art. 222 § 2: "Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń". Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-04-25 18:04:37
Odpowiedzi: 0
Kilka moich drzew rosnie tuz przy granicy działki z sąsiadem. Sąsiadka systematycznie obcina gałęzie, które nawet nieznacznie wystają nad jej płotem. Czy może to robić? Zaznaczam, że za płotem jest wolna przestrzeń porośnięta trawą a także rośnie jej kilka dzewek.
Ania
2012-11-19 20:54:06
Odpowiedzi: 1
Czy właścicielka mieszkania przed przekazaniem nowemu właścicielowi (w wyniku sprzedaży mieszkania) może wymontować karnisze i oświetlenie sufitowe itp? Czy może należy do nieruchomości i nie może zostać wymontowane? Jeśli tak to jaki dokładnie artykuł się powołać?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-01-17 17:35:50
Wydaje się, że właścicielka może wymontować wyżej wymienione przedmioty- gdyż oświetlenie, karnisze, armatura łazienkowa, a nawet drzwi- nie są ani częściami składowymi mieszkania, ani jego przynaleźnościami- mówią o tym art 47 i 51 KC. Jesli chodzi o urządzenia służące doprowadzaniu wody, gazu, prądu elektrycznego oraz inne podobne- nie są częściami skladowymi gruntu, budynku lub zakladu(art 49 kc). Ale jest to tylko moja opinia, jestem studentką IV roku prawa i nie wiem wszystkiego:P Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-01-24 01:12:55
Odpowiedzi: 0
Czy nieruchomość zbudowana na działce stanowiącą współwłasność kilku osób ,przez jednego ze współwłaścicieli z wyszczególnieniem ,iż całość nakładów poniósł on jeden ,jest własnością pozostałych .
bronisław
2013-07-04 20:52:53
Odpowiedzi: 0
w roku 1980 w czynie społecznym przeprowadziliśmy ciepłociąg po uzgodnieniu z sąsiadem i wyrażeniu zgody na przeprowadzeniu rur po jego stronie działki i zatwierdzeniu na mapie geodezyjnej,po śmierci w 2012r. właścicieli, córka jako spadkobierczyni żąda usunięcia rur ze swojej działki,gdyż przeszła na ogrzewanie gazem.mam podpisaną umowę z Elektrociepłownią na dostawę ciepła,czy ma prawo tego żądać.zaznaczam że koszta podłączenia ponieśliśmy oboje z sąsiadem.
Gość
2014-02-05 12:17:34
Odpowiedzi: 0
art. 1012. 1015. 1016. 1018
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie